Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Akcja "Zima" 2014/2015

Aktualności » Akcja "Zima" 2014/2015

2014-12-02 15:16
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com
I. Oczyszczanie i zabezpieczanie jezdni:


Wykonawca:

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie Baza GDDKiA Skoczów – Pogórze,prowadzi akcję zimową na ulicy Granicznej (wraz z węzłem „Krasna” oraz węzłem „Pastwiska”) Droga utrzymywana jest w okresie zimowym w drugim standardzie zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, prowadzi akcję zimową na drodze wojewódzkiej nr 938 - ulica Katowicka (od węzła Pastwiska do granicy miasta). Droga utrzymywana jest w okresie zimowym w drugim standardzie zgodnie z Uchwałą Nr 2078/294/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.09.2005 r.
 3. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, prowadzi akcję zimową na drodze powiatowej - ulica Gwido Langera.
 4. Miejski Zarząd Dróg prowadzi akcję zimową na drogach publicznych gminnych i powiatowych oraz niepublicznych dla których Gmina Cieszyn jest zarządcą terenu.
 5. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp z o.o. prowadzi akcję zimową na drogach wewnętrznych znajdujących się na terenach dla których jest administratorem.
 6. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami “ZAPON”, Wspólnoty Mieszkaniowe prowadzą akcję zimową na drogach osiedlowych.
 7. Zakłady pracy prowadzą akcję zimową na drogach wewnętrznych znajdujących się na terenach dla których są administratorem.

 

II. Oczyszczanie i zabezpieczanie chodników publicznych:


Wykonawca:

 1. Miejski Zarząd Dróg, oczyszcza chodniki wzdłuż zarządzanych odcinków ulic nie przyporządkowanych innym nieruchomościom.
 2. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, oczyszcza chodnik wzdłuż zarządzanego odcinka ul. Gwido Langera nie przyporządkowany innym nieruchomościom.
 3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, oczyszcza chodnik wzdłuż zarządzanego odcinka ul. Katowickiej nie przyporządkowany innym nieruchomościom.
 4. Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ”ZAPON„ prowadzi akcję zimową na chodnikach w terenie dla którego jest administratorem, utrzymuje chodniki przyległe do budynków Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez tego wykonawcę.
 5. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. prowadzi akcję zimową na chodnikach będących w ich administracji oraz przylegających do nieruchomości, których jest administratorem.
 6. Spółdzielnie Mieszkaniowe, prowadzą akcję zimową na chodnikach będących w ich administracji oraz przylegających do nieruchomości, których są właścicielami.
 7. Wspólnoty Mieszkaniowe, prowadzą akcję zimową na chodnikach w terenie dla którego są administratorem, utrzymuje chodniki przyległe do budynków Wspólnot Mieszkaniowych.
 8. Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości, utrzymuje chodniki przyległe do nieruchomości będących w administracji Stowarzyszenia.
 9. Zakłady Pracy i Instytucje, prowadzą akcję zimową na chodnikach będących w ich administracji, utrzymują chodniki wzdłuż nieruchomości, których są właścicielami lub zarządcami.

 

UWAGA:

       Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r "o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" /DZ.U.Nr 236 z 2005r. Poz 2008 z późniejszymi zmianami /art. 5.ust.1. pkt 4/ ; Właściciele nieruchomości /współwłaściciel, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami/ zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika , na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Uchwała NR XLVI/474/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2006 roku z późn. zm. rozdział II art. 3 i 4 mówi:

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku poprzez: 

 • usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, balkonów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się,
 • uprzątnięcie z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram itp. oraz chodnika położonego wzdłuż nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.


       Obowiązek oczyszczania chodników ze śniegu i lodu winien być realizowany przez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym usuwanie śniegu i lodu nie może powodować uszkadzania nawierzchni chodnika. Do ograniczenia śliskości chodnika mogą być używane wyłącznie takie materiały, jak piasek bądź kruszywo naturalne lub sztuczne, które należy niezwłocznie usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

       Niedopuszczalne jest stosowanie do ograniczenia śliskości chodnika popiołu i żużlu oraz środków chemicznych w postaci stałej lub zwilżonej w tym soli takich, jak np. chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia lub innych. Obowiązki wyżej określone dotyczą właścicieli nieruchomości, zarządców dróg bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników.

 

III. Oczyszczanie i zabezpieczanie parkingów:


Wykonawca:

 1. Miejski Zarząd Dróg

 

IV. Oczyszczanie i zabezpieczanie mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych:


Wykonawca:

 1. Miejski Zarząd Dróg
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie Baza GDDKiA Skoczów – Pogórze (obiekty inżynierskie nad drogą krajową S1)

 

V. Wykaz telefonów jednostek biorących udział w Akcji Zimowej:

 

 • Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie - 33 4795261
 • GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Pszczynie, Baza GDDKiA Skoczów - Pogórze - 33 8538919
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - 32 7819211
 • Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - 33 8525874, 33 8515067
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka" - 33 8520218
 • Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa - 33 4794000
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Liburnia" - 33 8510709
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Piastowskie” -33 8520980
 • ADM I ul. Śrutarska - 33 8520843, 33 8513370
 • ADM II osiedle ZOR, ul. Tysiąclecia - 33 8520223, 33 8513368
 • Przedsięb. Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami "ZAPON" - 33 8579079
 • Straż Miejska - 33 8579400, 986
 • MIROTRANS Sp. z o.o. Mirosław Gazurek - 33 8555014, 602504528
 • Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości - 33 8521383

 

Miejski Zarząd Dróg