Centrum Usług Wspólnych

Jednostki Miejskie » Centrum Usług Wspólnych

 • CISO
  CISO

Dyrektor Paweł Szajor
ul. Ratuszowa 1
43-400 Cieszyn
telefon:  33 4794330
faks:  33 4794333
bip.oswiata.um.cieszyn.pl
zojo@um.cieszyn.pl

 

      Przedmiotem działalności CUW jest prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina, jak również koordynowanie działalności wszystkich gminnych placówek oświatowych w zakresie problematyki oświatowej.

 

Do zadań CUW należy w szczególności:

 1. Prowadzenie obsługi ksiąg finansowo-księgowych przedszkoli, w tym:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych odrębnie dla poszczególnych placówek,
  • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz informacji dotyczących realizacji budżetu,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i rzeczowych składników majątkowych oraz rozliczanie inwentaryzacji,
  • prowadzenie obsługi bankowej i kasowej,
  • prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w tym emerytów i rencistów oraz zlikwidowanych jednostek.
 2. Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych pracowników przedszkoli za wyjątkiem przyjmowania i zwalniania pracowników.
 3. Prowadzenie ewidencji związanych z funduszem płac oraz sporządzanie sprawozdań.
 4. Przygotowywanie niezbędnych danych do sporządzania wniosków budżetowych, projektów planów finansowych jednostek w uzgodnieniu z dyrektorami jednostek.
 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z prowadzenia obsługi finansowo-księgowej przedszkoli, zwłaszcza w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetowej.
 6. Analizowanie arkuszy organizacyjnych jednostek sporządzanych na dany rok szkolny i przygotowywanie ich do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta.
 7. Koordynowanie procesu dokształcania nauczycieli i doskonalenia zawodowego oraz obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego.
 8. Organizowanie prac związanych z konkursami na dyrektorów jednostek.
 9. Przygotowywanie sprawozdań i analiz organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonowania jednostek.
 10. Prowadzenie spraw dotacji niepublicznych placówek oświatowych.
 11. Wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki w jednostkach, a w szczególności wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz wymogów sanitarnych.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.
 13. Prowadzenie zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 14. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat.
 15. Obsługa zasobów mieszkaniowych w jednostkach oświatowych.
 16. Prowadzenie spraw związanych z projektami o charakterze edukacyjnym, których beneficjentem jest Gmina Cieszyn.
 17. Obsługa funduszu pomocy zdrowotnej dla aktualnie zatrudnionych i emerytowanych nauczycieli jednostek.
 18. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 19. Prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 20. Wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych przez Gminę Cieszyn z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących spraw oświaty i wychowania.