Dofinansowanie na budowę Węzła Przesiadkowego + wizualizacja

Sprawy Miasta » Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy » Dofinansowanie na budowę Węzła Przesiadkowego + wizualizacja

  • W tym miejscu ma powstać nowoczesny Węzeł Przesiadkowy /archiwum
    W tym miejscu ma powstać nowoczesny Węzeł Przesiadkowy /archiwum

      Informujemy, że 7 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1347/124/V/2016 zatwierdził listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

      Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 90 856 927,56 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 5 projektów na łączną kwotę wynoszącą ponad 79 mln zł, przy zachowaniu kolejności na liście ocenionych projektów.

      Miasto Cieszyn z projektem o nazwie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” zajęło 3. miejsce na liście wyników uzyskując 10 468 268,18 zł dofinansowania. Projekt uzyskał w konkursie 32,75 pkt., niewiele mniej niż będące na 1. miejscu Miasto Bielsko-Biała, któremu komisja przyznała 33,25 pkt.

      Koszt zadania wynosi (wg wniosku o dofinansowanie): 17 408 251,62 zł, dotacja wynosi: 10 468 268,18 zł, co stanowi 84,9% kosztów kwalifikowanych wynoszących 12 330 115,65 zł.

      Koszty niekwalifikowane wynoszą: 5 078 135,97 zł, wkład finansowy Gminy wynosi: 6 939 983,44 zł (wkład własny w koszty kwalifikowane oraz pełna kwota kosztów niekwalifikowanych). Wkład finansowy Gminy będzie pochodził ze środków własnych (kredyt komercyjny, pomoc finansowa Powiatu Cieszyńskiego).

      Procedury przetargowe rozpoczną się po wejściu w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która została już przyjęta przez Sejm i skierowana do podpisu przez prezydenta. Szacuje się, że nowelizacja zostanie podpisana 15 lipca, a wejdzie w życie w I połowie sierpnia. Przetargi przeprowadzać będzie Wydział Zamówień Publicznych.

      Według harmonogramu roboty budowlane mają się zakończyć do końca 2017 roku.

 

Konkurs nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15 dla Działania: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Wizualizacja

Wizualizacja

Wizualizacja

Wizualizacja