Dom Spokojnej Starości

Jednostki Miejskie » Dom Spokojnej Starości

  • Dom Spokojnej Starości
    Dom Spokojnej Starości

Dyrektor mgr Kazimiera Kawulok
ul. Adama Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn 
tel. (33) 858-04-37, 858-02-39, 858-04-22
fax. (33) 858-04-37 wew.104
www.dsscieszyn.pl
dss@post.pl
bip-dsscieszyn.lo.pl

 

      Dom Spokojnej Starości w Cieszynie, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego (wpis do rejestru pozycja PS/II/9014/155/09), jest domem pomocy społecznej dla 65 osób w podeszłym wieku. Dom działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz Miasta Cieszyna.

      Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych oraz usługi opiekuńcze i wspomagające na poziomie określonego przepisami standardu osobom wymagającym zapewnienia całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w środowisku.

      Dom dysponuje pokojami dwuosobowymi z pełnym węzłem sanitarnym. Mieszkańcy korzystają z rehabilitacji, zajęć kulturalno-oświatowych, terapii zajęciowej, pracowni komputerowej. Mają do dyspozycji świetlicę, pokój dzienny, biblioteczkę, kuchenki podręczne oraz kaplicę ekumeniczną. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.

      Pobyt w domu pomocy społecznej oraz związane z nim korzystanie z całodobowo dostępnych usług opiekuńczo-bytowych należy do odpłatnych świadczeń z pomocy społecznej w rozumieniu art. 96 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

Obowiązani, zgodnie z art. 61 w/w ustawy, do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu są w kolejności:

  1. mieszkaniec- w wysokości nie większej niż 70% jego miesięcznego dochodu (emerytura, renta, zasiłek stały),

  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - kierownik ośrodka pomocy społecznej, uwzględniając ich kryteria dochodowe, ustala w drodze umowy wysokość wnoszonej przez nich opłaty,

  3. gmina z której osoba została skierowana do Domu - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.