Jednostka Realizująca Projekt

Kierownik: Palmen Kazimiera

ul. Kochanowskiego 14, (parter - dawna siedziba Straży Miejskiej)
Stanowiska administracyjne: 33 4794 382-385
Stanowiska techniczne: 33 4794 386-387
fax: 33 4794 380 
jrp@um.cieszyn.pl

Zakres działania:

 1. realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki Ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej" zgodnie z wytycznymi, instrukcjami i procedurami obowiązującymi przy wdrażaniu projektów w ramach Działania 1.1: Gospodarka wodno — Ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Osi Priorytetowej I: Gospodarka wodno — Ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 — 2013,
 2. sporządzanie i aktualizacja harmonogramu realizacji projektu, planu płatności, harmonogramów finansowo-rzeczowych zadań oraz uzgadnianie ich z Instytucją Wdrażającą
 3. realizacja działań mających na celu uzyskanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań wchodzących w zakres projektu,
 4. przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz umów zawieranych z Wykonawcami oraz uzgadnianie ich w wymaganym zakresie z Instytucją Wdrażającą
 5. przeprowadzanie przetargów na kontrakty dla zadań wchodzących w zakres projektu,
 6. prowadzenie kontroli nad realizacją wszystkich kontraktów na usługi i roboty budowlane dla zadań wchodzących w zakres projektu, w celu zapewnienia wdrożenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko,
 7. prowadzenie czynności nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach kontraktów poza procedurą FIDIC,
 8. prowadzenie rozliczenia finansowego i rzeczowego projektu, w tym opracowywanie i kierowanie do Instytucji Wdrażającej wniosków o płatność oraz rozliczanie środków pochodzących z innych źródeł stanowiących uzupełnienie wkładu własnego Gminy Cieszyn w finansowaniu projektu,
 9. nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach cząstkowych i końcowych części lub całości zadań,
 10. zapewnienie wglądu w realizację projektu w każdej fazie przedstawicielom upoważnionych instytucji w celu przeprowadzenia działań kontrolnych,
 11. zapewnienie właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących projektu,
 12. doprowadzenie, wspólnie z innymi wydziałami i jednostkami miejskimi, do realizacji obowiązku przyłączenia sic do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu przez właścicieli nieruchomości,
 13. bieżące załatwianie różnego rodzaju wniosków, skarg i zażaleń dotyczących projektu,