Miejski Zarząd Dróg

Jednostki Miejskie » Miejski Zarząd Dróg

 • Miejski Zarząd Dróg
  Miejski Zarząd Dróg

Dyrektor Wiesław Sosin
ul. Liburnia 4
43-400 Cieszyn
telefon:  33 8582890
faks:  33 8582890 w. 108
www.bip.mzd.cieszyn.pl
mzdcieszyn@wp.pl
www.mzd.cieszyn.pl

 

      Miejski Zarząd Dróg (MZD) jest jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie, utworzoną z dniem 1 lipca 2002 r., która zajmuje się utrzymaniem dróg oraz terenów zielni, a także administrowaniem targowisk miejskich. Siedziba MZD znajduje się w Cieszynie, przy ul. Liburnia 4, 

Sekretariat: 33 858 28 90
Fax: 33 479 52 58
Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego (kierownik): 33 479 52 59
Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego (inspektorzy): 33 479 52 53
Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego (parkingi): 33 479 52 64
Dział Wykonawstwa Drogowego (kierownik): 33 479 52 63
Dział Wykonawstwa Drogowego (inspektorzy): 33 479 52 61
Dział Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta: 33 479 52 52
Dział Głównego Mechanika (kierownik): 33 479 52 67
Dział Głównego Mechanika (inspektorzy): 33 479 52 60 
Dział Targowisk Miejskich: 33 852 36 53
Zaopatrzenie, magazyn: 33 479 52 62
Księgowość: 33 479 52 55
Płace: 33 479 52 56
Dział Spraw Pracowniczych: 33 479 52 54
Kasa: 33 479 52 57
Plakatowanie: 33 479 52 62
Awarie oświetlenia: 33 858 28 90
Akcja zimowa - dyspozytor: 33 479 52 61

      Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego zajmuje się zarządzaniem drogami publicznymi oraz niepublicznymi dla których gmina Cieszyn jest zarządcą terenu, a także drogami powiatowymi, realizując zadania wynikające z porozumień i umów zawartych przez Zarząd Miasta Cieszyna z innymi podmiotami.

Powyższe zadania realizowane są przez:

 • sporządzanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • sporządzanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • koordynację robót w pasie drogowym,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót inwestycyjnych,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • wydawanie decyzji na wykonanie zjazdów z dróg publicznych, budowy ogrodzeń od strony drogi, uzgadnianie przyłączy kanalizacji deszczowej,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizacje urządzeń obcych w pasie drogowym (gaz., prąd, woda, kanalizacja sanitarna, telekomunikacja, sieć ciepłownicza),
 • wydawanie decyzji na reklamy umieszczane w pasie drogowym i poza nim,
 • uzgadnianie dokumentacji technicznych,
 • prowadzenie parkingów na drogach publicznych i na terenach miejskich,
 • wydawanie abonamentów postojowych na płatne parkingi i na postój w strefie ograniczonego ruchu kołowego,
 • opiniowanie projektów organizacji ruchu,
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym.

Dział Wykonawstwa Drogowego prowadzi i nadzoruje prace związane z utrzymaniem dróg. Do prac tych należą między innymi:

 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • remonty nawierzchni, chodników, dróg i placów,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu drogowego,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • wykonywanie robót związanych z utrzymaniem parkingów,
 • zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników,
 • wypożyczanie urządzeń drogowych, sygnalizacji świetlnej i estrady.

      Dział Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta prowadzi prace w zakresie utrzymania gminnych terenów zieleni, a także utrzymania czystości w obrębie placów i pasów drogowych - jezdni, chodników, poboczy.

      Utrzymanie terenów zieleni obejmuje:

 • utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej, takich jak parki, skwery i zieleńce,
 • utrzymanie nieurządzonych terenów zieleni, takich jak nieużytki, zadrzewienia, tereny przewidziane w przyszłości pod zainwestowanie, itp.,
 • utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

      Prace te polegają, między innymi, na bieżącym sprzątaniu, koszeniu trawników i łąk, pielęgnacji drzewostanów, usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu, obsadzaniu i pielęgnacji kwietników, rabat kwiatowych, itp., jesiennym sprzątaniu liści. Do zadań Działu należy również montaż i konserwacja elementów małej architektury, takich jak ławki, place zabaw, itp.

      Dział Prowadzi również ścisłą współpracę z Wydziałem Ochrony środowiska i Rolnictwa UM w Cieszynie w zakresie utrzymania zieleni w mieście, jak również sporządzania planów nasadzeń drzew i krzewów oraz zagospodarowania i rewaloryzacji terenów zieleni.

Drugi kierunek działania - utrzymanie czystości w obrębie placów oraz jezdni, chodników i poboczy, obejmuje:

 • wywóz śmieci z koszy ulicznych,
 • ręczne sprzątanie placów, dróg i ulic,
 • mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni przy pomocy sprzętu mechanicznego - zamiatarki, polewarka,
 • sprzątanie poboczy dróg.

      W okresie zimowym, Dział prowadzi odśnieżanie chodników schodów i alejek parkowych.

      Dział Targowisk Miejskich administruje targowiskami przy ul. Katowickiej, przy ul. Sarkandra oraz w Miejskich Halach targowych przy ul. Stawowej. Pracownicy działu zajmują się również pobieraniem opłat targowych.

      Dział Głównego Mechanika zajmuje się utrzymaniem taboru samochodowego oraz sprzętu mechanicznego MZD. Do innych zadań tego działu należy:

 • prowadzenie plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych miasta,
 • organizowanie zaopatrzenia materiałowego oraz zakupów inwestycyjnych,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • utrzymanie obiektów MZD.