Wyszukiwarka
Cieszyn również na:

Cieszyn FBCieszyn NKCieszyn.YouTubecieszyn.spaceIN

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
Jak oceniasz nowy wygląd strony UM Cieszyn?
Sonda

Schemat Gospodarki Odpadami

Archiwum » Schemat Gospodarki Odpadami

Podstawowymi elementami tego systemu są:

  • właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne;

  • Gmina, która odpowiada za zorganizowanie, wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie całego systemu;

  • firma wywozowa, świadcząca na rzecz właścicieli nieruchomości usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

      Podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu ma wypełnienie i złożenie przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata ta będzie uzależniona od ilości osób na niej zamieszkujących, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (czyli takich, na których znajdują się placówki handlowe, zakłady produkcyjne, szkoły, urzędy, restauracje, itp.) – od rodzaju, ilości i częstotliwości opróżniania pojemników służących do gromadzenie odpadów komunalnych. Wzór deklaracji oraz sposób jej wypełnienia zostanie szczegółowo omówiony w jednym z kolejnych numerów „Wiadomości Ratuszowych”.

      Wypełnione deklaracje właściciele nieruchomości składają w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wnosić na wskazany rachunek bankowy, począwszy od II półrocza 2013 r. To z tych środków będą pokrywane przez Gminę Cieszyn wszelkie koszty funkcjonowania całego system.

      Powstające na nieruchomościach odpady komunalne winny być gromadzone w sposób selektywny, a ich „pozbywanie się” będzie następowało na kilka sposobów. Odpady zmieszane (czyli takie, których nie da się wysegregować) należy – tak jak dotychczas – gromadzić w typowych pojemnikach na odpady. Będą one opróżniane przez firmę wywozową zgodnie z harmonogramem, dostarczonym właścicielom nieruchomości. Również bezpośrednio z nieruchomości – w systemie, który umownie nazwijmy „sprzed drzwi” – odbierane będą odpady gromadzone selektywnie w różnokolorowych workach (w przypadku zabudowy wielorodzinnej mogą to być odpowiednie pojemniki). Tak gromadzić należy papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (czyli np. kartony po napojach), metale oraz bioodpady (pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych – trawa, liście, zrębki, itp.). Pozostałe rodzaje odpadów, takie jak odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD, itp.), odbierane będą przez firmę wywozową podczas objazdowej zbiórki odpadów komunalnych. Odrębnie, ale również „sprzed drzwi”, firma wywozowa będzie odbierała – w uzgodnionym z właścicielem nieruchomości terminie – odpady budowlane (np. gruz), powstające z remontów prowadzonych samodzielnie. Odpady tego rodzaju będzie można gromadzić w pojemnikach, które za odrębną opłatą udostępniać będzie firma wywozowa. W opisany powyżej sposób będzie można oddać nie więcej niż 1 m3 odpadów remontowo-budowlanych rocznie w przeliczeniu na jeden budynek (lokal mieszkalny w przypadku budynków wielolokalowych).

Dodatkowo różne rodzaje odpadów zbieranych selektywnie będzie można oddać:

  • do kolorowych i oznakowanych pojemników, ustawionych w różnych punktach miasta – papier, szkło, metale oraz tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

  • do pojemników ustawionych w aptekach – przeterminowane leki;

  • do pojemnikach znajdujących się m.in. w szkołach oraz budynkach różnych instytucji (np. w Urzędzie Miejskim) – zużyte baterie i akumulatory;

  • w mobilnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli w odpowiednio dostosowanym samochodzie, zatrzymującym się w wybranych punktach miasta zgodnie z odrębnym harmonogramem – odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz zużyte opony;

  • w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utworzonym na bazie istniejącego Gminnego Punktu Zbieranie Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Motokrosowej (za miejską oczyszczalnią ścieków) – wszystkie wspomniane powyżej odpady, czyli papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, bioodpady, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, zużyte opony oraz odpady remontowo-budowlane. Odpady remontowo-budowlane będą przyjmowane nieodpłatnie w ilości 1 m3 miesięcznie od każdego z właścicieli nieruchomości.

      Firma wywozowa, która będzie odbierała odpady komunalne „sprzed drzwi”, zostanie wybrana przez Gminę Cieszyn – niejako w imieniu wszystkich właścicieli nieruchomości – w drodze przetargu. Gmina Cieszyn zawrze umowę z firmą wywozową i będzie regulować wszelkie należności za odbiór oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych, korzystając z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości w wysokości zgodnej ze złożonymi deklaracjami. Firma wywozowa jest zobowiązana do przedkładania Burmistrzowi Miasta sprawozdań, zawierających m.in. informacje o nieruchomościach, na których gospodarowanie odpadami odbywa się nieprawidłowo, np. odpady komunalne nie są zbierane selektywnie (nie jest prowadzona segregacja odpadów). Taka informacja skutkuje koniecznością nałożenia na właścicielu nieruchomości obowiązku uiszczenia wyższej opłaty.

* * *

      Prezentowany schemat oraz powyższy komentarz w sposób uproszczony odzwierciedlają zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 391 z późn. zm.) oraz szeregu uchwał, przyjętych przez Radę Miejską Cieszyna na sesji w dniu 29 listopada 2012 r. Aktualnie prowadzone są prace nad kolejną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co może skutkować koniecznością wprowadzenia zmian zarówno w przyjętych już uchwałach Rady Miejskiej Cieszyna, jak i w założeniach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przedstawionego na schemacie.