Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i W. Kargera

Aktualności »  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i W. Kargera

2019-06-07 08:43

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna  obejmującego  obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka  i W. Kargera   

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 roku,  poz.2081 z późn. zm.)  oraz uchwały Nr XXVI/248/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego  obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej,  ul. G. Morcinka  i W. Kargera  wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 czerwca 2019 r. do 8 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 216, II piętro, w poniedziałki w godz. od 730 do 1630, od wtorku do czwartku  w godz. od  730 do 1530, w piątki w godz. od  730 do 1430.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozą oddziaływania na środowisko można się również zapoznać w w/w terminie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.cieszyn.pl  w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie pok. 126, I piętro o godz. 1500.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu oraz  wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Cieszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, na stronie internetowej um.cieszyn.pl w  Aktualnościach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

Przemysław Major

II Zastępca Burmistrza Miasta