Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ogłoszenie

Aktualności » Ogłoszenie

2020-10-09 09:14

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna  obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i W. Kargera wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku,  poz.283 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/248/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Kossak-Szatkowskiej, ul. Morcinka i Kargera wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.10.2020 r. do 6.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, na parterze, w biurze obsługi interesanta, w godzinach pracy urzędu.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również zapoznać się w w/w terminie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (bip.um.cieszyn.pl) w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.11.2020 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 126, I piętro. W związku z epidemią wirusa COVID-19 ilość miejsc w pomieszczeniu jest organiczna. Udział osobisty w dyskusji możliwy jest po uprzedniej rejestracji na adres mailowy: planowanie@um.cieszyn.pl w terminie do 3.11.2020 r. Wszyscy uczestnicy dyskusji zobowiązani są do posiadania maseczki ochronnej. Udziału w dyskusji możliwy jest również poprzez wideokonferencję przy użyciu komunikatora internetowego Skype. Osoby zainteresowane udziałem w wideokonferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia swojego udziału na adres planowanie@um.cieszyn.pl. Zgłoszenie powinno zawierać adres poczty elektronicznej, na które organizator wideokonferencji wyśle, godzinę przed rozpoczęciem dyskusji publicznej, zaproszenie umożliwiające dołączenie się do wideokonferencji.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20.11.2020 r. do Burmistrza Miasta Cieszyna w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak: platforma ePUAP oraz platforma SEKAP. Uwagi lub wnioski można również złożyć wypełniając odpowiedni formularz zamieszczony w BIP przy projekcie planu, następnie wysyłając go na adres umcieszyn@finn.pl. Wnosząc uwagę lub wniosek należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej - nazwę oraz adres siedziby.

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

Przemysław Major

II Zastępca Burmistrza Miasta