Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jak załatwić sprawę » Wydział Finansowy - podatki, opłaty » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoPismo-nadplata.pdf

Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

28.81 KB2015-06-01 09:29

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Stawki - obliczenie wysokości opłaty:

 

    - nieruchomości zamieszkałe

Opłata stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkałych na nieruchomości. Miesięczna wysokość stawki za odpady od osoby zamieszkującej :

- 10,30 zł (przy selektywnej zbiórce),

- 22,70 zł (przy nieselektywnej zbiórce).

 

- nieruchomości niezamieszkałe

(Mające inną funkcję niż mieszkalna) opłata stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników o określonej pojemności, częstotliwości ich wywozu oraz stawki opłaty za dany rodzaj pojemnika. Stawka opłaty za określony pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 

- przy selektywnej zbiórce odpadów:

 

55 L         –    11,30 zł

60 L         –    12,35 zł

110 L       –    19,90 zł

120 L       –    21,85 zł

240 L       –    40,40 zł

1100 L     –   135,90 zł

5000 L     –   549,10 zł

7000 L     –   760,50 zł

10000 L   – 1056,20 zł

 

- przy nieselektywnej zbiórce odpadów

 

55 L          –   14,70 zł

60 L          –   15,95 zł

110 L        –   25,90 zł

120 L        –   28,30 zł

240 L        –   52,30 zł

1100 L      –   174,90 zł

5000 L      –   710,00 zł

7000 L      –   983,35 zł

10000 L    – 1365,70 zł

Terminy zapłaty:

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest bez wezwania w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca po kwartale, w którym za kolejne 3 miesiące powstał obowiązek ponoszenia opłaty, tj.

 

- I kwartał – do dnia 15 kwietnia,
- II kwartał – do dnia 15 lipca,
- III kwartał – do dnia 15 października,
- IV kwartał – do dnia 15 stycznia.

 

w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości  wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi:

  • 52,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 68,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Opłata roczna ryczałtowa obowiązuje od dnia 1 styczna 2016 r.

Opłatę roczną ryczałtową należy wnosić bez wezwania za cały rok, w terminie:

  -  dnia 15 lipca każdego roku, lub

  - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (dot. nowo wybudowanego domku letniskowego czy zakupu nieruchomości wykorzystywanej

    na cele rekreacyjno- wypoczynkowe).

Wpłaty można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim nr 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960.


Wpłaty można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach:

 

- w poniedziałek od 8.00 do 16.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,

- od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,

- w piątek od 8.00 do 13.00 z przerwą od 11.00 do 11.15.

 

 

 Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1454 z późn. zm.),

- Uchwała Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  z dnia 4 września 2015 r., poz. 4468).