Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jak załatwić sprawę » Wydział Finansowy - podatki, opłaty » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoPismo-nadplata.pdf

Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

28.81 KB2015-06-01 09:29

Stawki - obliczenie wysokości opłaty:

 • nieruchomości zamieszkałe

      Opłata stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkałych na nieruchomości. Miesięczna wysokość stawki za odpady od osoby zamieszkującej:

- 10,30 zł (przy selektywnej zbiórce)

- 19,53 zł (przy nieselektywnej zbiórce).

 • nieruchomości niezamieszkałe

      Mające inną funkcję niż mieszkania) Opłata stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników o określonej pojemności, częstotliwości ich wywozu oraz stawki opłaty za dany rodzaj pojemnika.

Stawka opłaty za określony pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

     1.   przy selektywnej zbiórce odpadów:

 • 55 L         – 8,85 zł;
 • 60 L         – 9,65 zł;
 • 110 L       – 15,55 zł;
 • 120 L       – 17,00 zł;
 • 240 L       – 31,55 zł;
 • 1100 L     – 105,75 zł;
 • 5000 L     – 429,00 zł;
 • 7000 L     – 594,15 zł;
 • 10000 L   – 825,15 zł.

 

     2.   przy nieselektywnej zbiórce odpadów

 • 55 L          – 11,50 zł;
 • 60 L          – 12,45 zł;
 • 110 L        – 20,25 zł;
 • 120 L        – 22,10 zł;
 • 240 L        – 40,85 zł;
 • 1100 L      – 136,65 zł.
 • 5000 L      – 554,70 zł;
 • 7000 L      – 768,25 zł;
 • 10000 L    – 1066,95 zł.

Terminy zapłaty:

      Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest bez wezwania w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca po kwartale, w którym za kolejne 3 miesiące powstał obowiązek ponoszenia opłaty, tj.

 • I kwartał – do dnia 15 kwietnia,
 • II kwartał – do dnia 15 lipca,
 • III kwartał – do dnia 15 października,
 • IV kwartał – do dnia 15 stycznia.

Sposób zapłaty:

      Wpłaty można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim nr 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960.

Wpłaty można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach:

 • w poniedziałek od 8.00 do 16.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
 • od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
 • w piątek od 8.00 do 13.00 z przerwą od 11.00 do 11.15.

      Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - formularz w plikach do pobrania.

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz Uchwała Nr XIII/94/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 września 2015  r. poz. 4468).