Podstawowe dane dotyczące płatnego stażu w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Urząd od środka » Praca w urzędzie i jednostkach miejskich » Staże w urzędzie » Podstawowe dane dotyczące płatnego stażu w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Podstawowe dane dotyczące płatnego stażuw Urzędzie Miejskim w Cieszynie

 1. Płatny staż przewidziany jest dla osób wyróżniających się osiągnięciami w nauce na studiach lub wysokimi wynikami egzaminu maturalnego.

 2. W przypadku wyników osiąganych na studiach, UM Cieszyn oczekuje wskazania we wniosku o staż średniej ocen za ostatni semestr lub oceny na dyplomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim. Przy czym UM Cieszyn nie wskazuje minimalnego progu wymagań.

 3. W przypadku wyników osiągniętych na egzaminie maturalnym UM Cieszyn rozpatrywać będzie do przyjęcia na płatny staż tylko te wnioski, które wskazują, że wnioskujący z co najmniej trzech przedmiotów maturalnych uzyskał wynik co najmniej równy 75 wartości centylowej.

 4. W przypadku kandydatów objętych systemem tzw. „starej matury’ komisja rekrutacyjna ma prawo zastosować indywidualne warunki rekrutacji.

 5. Wnioski o przyjęcie na płatny staż należ składać do 27.04.2018 r. (decyduje data wpływu do UM Cieszyn).

 6. Do wniosku należy dołączyć CV kandydata.

 7. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski z załączonym CV.

 8. We wniosku o przyjęcie na płatny staż kandydaci mogą (ale nie muszą) wskazać w hierarchii ważności te wydziały, w których płatny staż może się odbywać. Do tych wydziałów należą:

a) Wydział Finansowy,

b) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,

c)Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

d) Wydział Ochrony Środowiska,

e) Wydział Sportu,

f) Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,

g) Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

 1. Staż nie powinien trwać krócej niż dwa miesiące.

 2. Staż może rozpocząć się najszybciej 01.07.2018 r. a zakończyć najpóźniej 30.09.2018 r.

 3. W przypadku podpisania umowy wynagrodzenie wynosić będzie 13,70 zł/h brutto. Strony mogą jednak ustalić inny niż pełny wymiar czasu pracy.

 4. Wnioski z załączonym CV przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Urzędu (Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn).

 5. Komisja Rekrutacyjna najpóźniej 08.05.2018 r. podejmie decyzję o przyjęciu na staż określonych osób i niezwłocznie powiadomi wszystkie osoby uczestniczące w procesie rekrutacji o wynikach odnoszących się indywidualnie do konkretnych osób.

 6. Po ogłoszeniu wyników komisja rekrutacyjna wezwie kandydatów przyjętych na staż do przedstawienia w terminie do 29.05.2018 r. dokumentów niezbędnych do podpisania umowy zlecenia, a także potwierdzających dane wskazane we wniosku. Na tej podstawie przygotowana zostanie umowa, która powinna zostać podpisana najpóźniej 30.06.2018 r., chyba, że strony zgodnie ustalą inny termin.

 7. W przypadku nie dopełnienia obowiązków określonych w powyższym punkcie komisja odstąpi od deklaracji przyjęcia konkretnego kandydata i może zadecydować o złożeniu propozycji odbywania płatnego stażu osobie, która uzyskała kolejny wysoki wynik.