Zamknij okno
Wiadomosci Ratuszowe

Miejski System SMS-owy

nowy system gospodarowania odpadami

Czeski cieszyn - logo

Rewitalizacja Rynku

BIP

SEKAP

Regulamin przyjmowania i odbioru odpadów komunalnych wraz z cennikami

Regulamin przyjmowania i odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Cieszyna
 1. Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (oraz pozostałych po segregacji): Odpady komunalne niesegregowane są odbierane od osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Spółka ma podpisane umowy na świadczenie usług.
  1. Umowę na wywóz odpadów komunalnych może podpisać:
   1. Osoba fizyczna - wymagane dokumenty:
    • dowód osobisty,
    • dokument władania nieruchomością (akt własności lub wypis z księgi wieczystej lub umowa najmu lub umowa dzierżawy lub umowa użyczenia), lub w wyjątkowych przypadkach oświadczenie o możliwości dysponowania nieruchomością.
   2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą. - Wymagane dokumenty:
    • NIP,
    • REGON,
    • wpis do ewidencji/wpis do KRS,
    • dokument władania nieruchomością (np. akt własności, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia).
    Wymagana jest również pieczątka firmy.
   Do podpisania umowy uprawniony jest właściciel nieruchomości lub osoba przez niego upoważniona.
  2. Warunki umowy:
   1. wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych może odbywać się z pojemników SM-55 SM-110 i PA-1100 (pojemników typowych, lub innych po wcześniejszych uzgodnieniach rodzaju i pojemności pojemnika ze Spółką) lub innych uwzględnionych w Uchwale określającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, Częstotliwość wywozu i pojemność pojemnika musi być zgodna z w/w Uchwałą.
   2. dodatkowym uzupełnieniem pojemników mogą być czarne oznakowane worki o pojemności: 60 l lub 120 l (jeżeli jest to zgodne z w/w Uchwałą),
   3. koszt wywozu odpadów niesegregowanych określony jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
   4. w przypadku niezapłacenia dwóch faktur za dwa okresy rozliczeniowe umowa zostaje rozwiązana, a wywozy wstrzymane. Warunkiem wznowienia realizacji usług jest uregulowanie należności i podpisanie nowej umowy.
   Jeżeli klient Spółki nie reguluje należności za zrealizowane usługi (za wyjątkiem w/w) sprawa kierowana jest do firmy windykacyjnej.
 2. Odbiór odpadów segregowanych: Odpady segregowane odbierane są od osób fizycznych lub osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność. Do zbierania odpadów segregowanych przygotowane są kolorowe worki oznakowane symbolami ZGK.
  1. Rodzaje worków do segregacji:
   • worki na plastik - w żółtym kolorze,
   • worki na papier - w niebieskim kolorze,
   • worki na szkło białe - w białym kolorze,
   • worki na szkło kolorowe - w zielonym kolorze,
   • worki na złom - w pomarańczowym kolorze,
   • worki na trawę, liście, zrębki drewniane (odpady zielone) - w brązowym kolorze.
   Osoby fizyczne (mieszkańcy miasta Cieszyna), które mają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z gospodarstw domowych, z ZGK (zwane dalej klientami) otrzymują bezpłatnie worki na odpady segregowane (oznakowane symbolami ZGK).
   Każdy klient podpisujący umowę na wywóz odpadów z gospodarstw domowych otrzyma komplet worków na odpady segregowane (6 sztuk). Podczas zbiórek odpadów segregowanych klient otrzyma worki, w takiej ilości i kolorze (rodzaju), jakie zostały przez niego wypełnione (w 100 %) i oddane, jednak nie więcej niż 4 worki na miesiąc.
   W przypadku gdy rodzaj worka (kolor) nie będzie zgodny z potrzebami klienta można wymienić go na inny u kierowcy samochodu odbierającego odpady segregowane w dniu wywozu odpadów segregowanych lub w siedzibie Spółki przy ul. Słowiczej 59 w Cieszynie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430. Wymieniany worek nie może być używany ani zniszczony. Nie ma możliwości odpłatnego oddania worka do ZGK. W przypadku gdy klient potrzebuje większą ilość worków niż otrzymał bezpłatnie może zakupić je w punktach prowadzących ich sprzedaż - wymienionych w ulotce dołączanej do kalendarza na rok 2010 pod hasłem "sprzedaż worków prowadzą (…)" i na stronie internetowej www.zgk.cieszyn.bip-gov.info.pl. Osoby segregujące odpady w workach będą miały zastosowane niższe stawki za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych pod warunkiem oddania co najmniej: 1 worka z odpadami segregowanymi na trzy miesiące. Z uwagi na to, że faktury wystawiane są w trzecim miesiącu kwartału tak więc aby uzyskać zniżkę:
   • w I kwartale należy oddać co najmniej 1 worek w miesiącach: grudzień, styczeń, luty,
   • w II kwartale należy oddać co najmniej 1 worek w miesiącach marzec, kwiecień, maj,
   • w III kwartale należy oddać co najmniej 1 worek w miesiącach: czerwiec, lipiec sierpień,
   • w IV kwartale należy oddać co najmniej 1 worek w miesiącach wrzesień, październik, listopad.
   Odpady segregowane odbierane będą w każdym miesiącu roku, jednak z uwagi na termin wystawiania faktur, worki oddawane w trzecim miesiącu kwartału będą zaliczane do kwartału następnego. W przypadku mieszkańców budynków wielorodzinnych (mających indywidualnie zawarte umowy na wywóz odpadów) proponowane jest trwałe opisywanie worków numerem mieszkania celem umożliwienia identyfikacji. Z administratorami budynków wielorodzinnych warunki odbioru odpadów komunalnych segregowanych będą ustalane indywidualnie.
  2. Termin odbioru odpadów segregowanych:
   1. Odbiór odpadów segregowanych z budynków jednorodzinnych odbywa się w każdy pierwszy pełny tydzień miesiąca od poniedziałku do czwartku. Jeżeli w pierwszym tygodniu przypada dzień wolny termin odbioru przesuwa się na najbliższy pełny tydzień.
   2. Odbiór odpadów segregowanych podzielony jest na rejony miasta wg ulic, podany w harmonogramie dostępnym w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.zgk.cieszyn.bip-gov.info.pl.
   3. Odbiór odpadów segregowanych z budynków wielorodzinnych odbywa się w każdy poniedziałek i piątek miesiąca.
   4. Zapełnione worki należy wystawić przed posesją na chodniku lub poboczu drogi przed godz. 6.00 w dniu planowanego wywozu.
   5. Dodatkowy wywóz odpadów segregowanych na żądanie klienta może odbywać się - poza harmonogramem - w poniedziałki po wcześniejszym poinformowaniu ZGK. Informacja o dodatkowym wywozie odpadów segregowanych musi zostać przesłana do Spółki najpóźniej do godz. 10.00 w dniu wywozu.
   6. Koszt zakupu worka oraz odbioru i przyjęcia odpadów segregowanych określony jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych:
  1. Odpady wielkogabarytowe - np. stare meble (półki, stoły, szafy, tapczany, fotele itp.) płyty z drewna i drewnopochodne, deski, drewniane ramy okienne, wanny za wyjątkiem w/w odpadów z tworzyw sztucznych), przyjmowane są na stacji przeładunkowej w Cieszynie, przy ul. Motokrosowej.
  2. Przyjmowanie odpadów odbywa się:
   • w każdą śdni robocze w godz. od 6.30-13.30,
   • w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.30-13.30.
  3. Koszt przyjęcia odpadów wielkogabarytowych wynosi 450 zł brutto za tonę.
 4. Przyjmowanie gruzu, ziemi, kamieni i betonu:
  1. Gruz przyjmowany jest od osób fizycznych lub osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność. Odpady te są przyjmowane z kontenera wynajętego w tut. Spółce lub dostarczone w inny sposób przez posiadacza odpadów na stację przeładunkową.
  2. Kontener jest wynajmowany na podstawie pisemnego zlecenia złożonego w siedzibie Spółki osobiście, przesłanego pocztą lub faksem. Formularz zlecenia jest Załącznikiem nr 10 do niniejszego Regulaminu - dostępny także na stronie internetowej: www.zgk.cieszyn.bip-gov.info.pl. (zlecenie pisane z pominięciem formularza również będzie honorowane). Koszt wynajęcia kontenera i przyjęcia odpadów określony jest w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu. Kontener będzie w wyjątkowych przypadkach wynajmowany na odpady organiczne i odpady niesegregowane.
  3. W przypadku wynajmowania kontenera przez osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność, które w terminie nie regulują należności za świadczone przez Spółkę usługi lub przez w/w z poza terenu miasta, Prezes Zarządu Spółki lub Kierownik Działu Gospodarki Odpadami może podjąć decyzję o pobraniu zaliczki na poczet świadczonej usługi, która będzie rozliczana po wystawieniu faktury VAT za zrealizowaną usługę.
  4. Koszt przyjęcia odpadów i wysokość zaliczki są określone w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
  5. Posiadacz odpadów przekazując odpady Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. musi przedstawić aktualną podstawową charakterystykę odpadów i na żądanie testy zgodności wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zanieczyszczenia odpadów, uniemożliwiającego zdeponowanie ich na składowisku Spółka może odmówić ich przyjęcia.
  W przypadku gdy Spółka zażąda przeprowadzenia testów zgodności, a posiadacz ich nie dostarczy Spółka dodatkowo obciąży posiadacza odpadów kosztami sporządzenia odpowiednich badań. W przypadku gdy testy zgodności wykażą zanieczyszczenie odpadów, posiadacz zostanie dodatkowo obciążony za zagospodarowanie tych odpadów.
 5. Odbiór odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są od osób fizycznych lub osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność. Odpady te są odbierane w każdy trzeci pełny tydzień miesiąca od klientów Spółki z terenu Miasta Cieszyna.
  1. Dla mieszkańców budynków wielolokalowych zostały wyznaczone na terenie miasta punkty zbiórki, w których w określonych dniach i godzinach będzie ustawiony samochód i mieszkańcy będą mieli możliwość oddania odpadów niebezpiecznych.
  2. Z prywatnych nieruchomości odpady niebezpieczne będą odbierane - po telefonicznym zgłoszeniu - w piątek każdego trzeciego pełnego tygodnia miesiąca. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej do godz. 1400 dnia poprzedzającego wywóz tj. czwartek.
  3. W przypadku budynków wielorodzinnych usytuowanych poza osiedlami, w znacznym oddaleniu od w.w. punktów odpady niebezpiecznie będą odbierane indywidualnie, jak z prywatnych nieruchomości - po zgłoszeniu telefonicznym. Odbiór w.w. odpadów z poza terenu Miasta Cieszyna należy indywidualnie uzgodnić w siedzibie Zakładu.
  Ponadto odpady niebezpieczne można oddawać na bieżąco:
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w wiacie przy ul. Łukowej w Cieszynie w środy w godz. 8.00-15.30 oraz każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8.00-13.30,
  • pozostałe opady niebezpieczne w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie (za oczyszczalnią ścieków) w godz. 8.00-13.30
  Cennik za odbiór i przyjęcie odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego określa Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
 6. Inne usługi świadczone przez Dział Gospodarki Odpadami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.:
  1. Usługi transportowe - cennik określa Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
  2. Przekazanie gruzu, ziemi, kamieni i betonu oraz drewna opałowego w miarę możliwości Spółki - cennik określa Załącznik nr 6 niniejszego Regulaminu.
  3. Wynajem kabin toaletowych - cennik określa Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
  4. Sprzedaż pojemników na odpady komunalne niesegregowane i stojaków na worki - cennik określa Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.
 7. Prezes Zarządu może w indywidualnych przypadkach podjąć decyzję o negocjowaniu cen podanych w niniejszej Uchwale.