Straż Miejska

Jednostki Miejskie » Straż Miejska

 • Straż Miejska w Cieszynie
  Straż Miejska w Cieszynie

Komendant Kazimierz Płusa
ul. Limanowskiego 7
43-400 Cieszyn
tel.: 33/4794 970
faks: 33/4794 972
www.bip.sm-cieszyn.pl
sekretariat@sm.cieszyn.pl
www.sm.cieszyn.pl

 

Sprawy, z którymi można zwracać się do Straży Miejskiej w Cieszynie:


      Straż Miejska w Cieszynie jest jednostką organizacyjną miasta przeznaczoną do ochrony porządku publicznego na terenie Cieszyna. Do Straży Miejskiej można zgłaszać sprawy związane z ochroną porządku publicznego na terenie Cieszyna. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie komendy w godzinach: 8:00- 22:00, telefonicznie – całodobowo pod numerami: (033) 85 79 400 lub 986 – tylko z obszaru miasta oraz poprzez stronę internetową.

 

Wykaz spraw, które można zgłaszać do Straży Miejskiej:

 • zagrożenia i miejsca niebezpieczne,
 • zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
 • uszkodzenia mienia i urządzeń użyteczności publicznej,
 • spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz sprzedaż i podawanie alkoholu niezgodne z obowiązującymi przepisami,
 • palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych,
 • uciążliwości związane z bezdomnymi i żebrzącymi,
 • prowadzenie działalności handlowej w miejscach do tego niewyznaczonych,
 • niewłaściwe utrzymanie czystości (zaśmiecanie miejsc publicznych, dzikie wysypiska śmieci, niewłaściwe gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, nieodśnieżone chodniki i ulice),
 • niewłaściwe postępowanie z odpadami i zanieczyszczanie środowiska,
 • niszczenie przyrody,
 • bezpańskie psy, niewłaściwa opieka nad zwierzętami,
 • nieprawidłowy postój pojazdów, nieprawidłowości w ruchu pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, pojazdów zaprzęgowych,
 • potrzeba podjęcia działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • inne sprawy wynikające z aktów prawa miejscowego w sprawach dotyczących porządku publicznego.