Zamknij okno
Wiadomosci Ratuszowe

Miejski System SMS-owy

nowy system gospodarowania odpadami
Budżet Obywatelski

Rewitalizacja Rynku

BIP

eUrzad

Karta Dużej Rodziny - logo

SEKAP

Czeski cieszyn - logo

Utrudnienia w ruchuUtrudnienia w Ruchu - LISTOPAD 2014

Wydanie warunków technicznych odprowadzenia ścieków z budynków

Wymagane dokumenty: Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy i inne osoby prawne chcące uzyskać warunki techniczne odprowadzania ścieków z budynków powinny złożyć:
 • pisemny wniosek właściciela budynku lub osoby upoważnionej,
 • 2 egz. planu sytuacyjnego z naniesioną lokalizacją budynku (działki).
Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Działu Gospodarki Ściekami, ul. Motokrosowa 27, pok. 10, w godz. 7.00 - 15.00,
Sekretariat ZGK sp. z o.o., ul. Słowicza 59, parter, w godz. 7.00 - 15.00
Opłaty: Usługa jest nieodpłatna.
Termin i sposób załatwienia: Do 30 dni. Sposób odbioru - do uzgodnienia z wnioskodawcą.
Podstawa prawna:
 • Zezwolenie Burmistrza Miasta Cieszyna udzielone ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Słowicza 59, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - decyzja nr SRM.III/1.64334-2/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r.,
 • regulamin zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cieszyn, uchwalony uchwałą nr XLV/459/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 16 z dnia 20.02.06 r'),
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623, j.t.) wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145, j.t.) wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa z dnia 27 kwielnia2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25 z 2008 r. poz. 150) wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) wraz z aktami wykonawczymi,
 • regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, uchwalony uchwałą nr XLVI/474/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2006 roku,
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym dprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123. 858, t.j.) wraz z aktami wykonawczymi,
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.05.233.1988, t.j.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, t.j.).

 

Do pobrania: