Wydział Organizacyjny

Urząd od środka » Wydziały » Wydział Organizacyjny

Naczelnik: Gągolska Grażyna,
tel.: (33) 4794 210

Referat Organizacyjno-Administracyjny:
Kierownik: Bury Bożena,

tel.: (33) 4794 204

Referat Informatyczny:
Kierownik: Górniak Adam,

tel.:(33) 4794 214

Referat Gospodarczo-Remontowy
Kierownik: Huczała Zbigniew,

tel.: (33) 4794 206

Zakres działania:

1) Referat Organizacyjno-Administracyjny:

 • zapewnianie sprawnej organizacji i prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
 • organizowanie publikacji aktów prawnych oraz prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie go do powszechnego wglądu w Urzędzie,
 • zapewnianie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,
 • nadzór i koordynacja spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
 • organizacyjne przygotowanie wyborów i referendów,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich instytucji kultury, jednostek budżetowych z wyjątkiem przedszkoli publicznych, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • organizowanie systemu szkoleń pracowników w różnych formach,
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej Burmistrza Miasta, Zastępców Burmistrza Miasta i Sekretarza Miasta,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i systemu łączności,
 • doręczanie pism,
 • prowadzenie rejestrów zarządzeń wydawanych przez Burmistrza Miasta Cieszyna jako organu Gminy oraz jako Kierownika Urzędu, 
 • prowadzenie rejestru umów Gminy Cieszyn,
 • prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem i aktualizowaniem certyfikatów „podpisu elektronicznego kwalifikowanego” oraz prowadzenie ewidencji pracowników posiadających certyfikat,
 • świadczenie usług certyfikacyjnych w zakresie przyjmowania wniosków i wydawania certyfikatów „podpisów elektronicznych niekwalifikowanych”,

 

2) Referat Informatyczny :

 • wdrażanie informatyki i postępu technicznego w pracy Urzędu, administrowanie siecią komputerową,
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych Urzędu, 
 • informatyczna obsługa wyborów i referendów,
 • koordynacja i nadzór nad realizacją projektu SEKAP w Urzędzie,

 

3) Referat Gospodarczo-Remontowy:

 • zarządzanie i administrowanie budynkami i pomieszczeniami administracyjnymi Urzędu, w tym prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku, remontami i ubezpieczeniem budynków,
 • organizowanie zaopatrzenia Urzędu w sprzęt i materiały,
 • bieżące aktualizowanie ewidencji ilościowej majątku Urzędu, znakowanie oraz sporządzanie spisów inwentarza zgodnie z ewidencją ilościową i wartościową,
 • nadzór nad eksploatacją i rozliczaniem kosztów użytkowania urządzeń kserograficznych,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych.

 

4) Archiwum zakładowe:

 • koordynowanie czynności kancelaryjnych,
 • prowadzenie Archiwum zakładowego.