Zamknij okno
Wiadomosci Ratuszowe

Miejski System SMS-owy

nowy system gospodarowania odpadami
Budżet Obywatelski

Rewitalizacja Rynku

BIP

eUrzad

Karta Dużej Rodziny - logo

SEKAP

Czeski cieszyn - logo

Utrudnienia w ruchuUtrudnienia w Ruchu - LISTOPAD 2014

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymagane dokumenty: 1. Wniosek (odręczny) o wymeldowanie administracyjne z miejsca pobytu stałego z dokładnym uzasadnieniem.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie (akt notarialny umowa najmu itp.)
3. Ewentualne dokumenty potwierdzające opuszczenie lokalu przez osobę, której wniosek dotyczy (np. protokół z przeprowadzonej eksmisji).
Tryb odwoławczy:Na decyzję rozstrzygającą w sprawie wymeldowania, służy odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul.Kochanowskiego 14, pok.nr 7.
 Opłata:10,00. - od decyzji administracyjnej 
Opłatę skarbową należy uiścic w biurze Nr 1 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Kochanowskiego 14. lub na konto Urzędu ING Bank Śląski w Cieszynie Nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284
Termin i sposób załatwienia: Do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jedn. tekst Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) 
Uwagi:Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
We wniosku można wskazać świadków. Postępowanie administracyjne ma na celu ustalenie faktu czy osoba, której wniosek dotyczy w lokalu faktycznie przebywa czy też lokal opuściła.