Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.

Jednostki Miejskie » Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.

 • Zakład Budynków Miejskich
  Zakład Budynków Miejskich
Prezes Zarządu Elżbieta Domagała
ul. Liburnia 2a
43-400 Cieszyn
telefon:  33 8522560
faks:  33 8513363
www.bip242.lo.pl
sekretariat@zbm.cieszyn.pl

 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ma na celu w szczególności realizację zadań publicznych:

 1. wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Cieszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, uchwałami organów Gminy Cieszyn,
 2. wykonywanie w imieniu właściciela nieruchomości wszelkich czynności sądowych i pozasądowych dotyczących nieruchomości, w tym występowanie do sądów z pozwami o opróżnienie i wydanie lokali,
 3. administrowanie, zarządzanie budynkami i mieszkaniami, w tym również lokalami socjalnymi, stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn oraz lokalami użytkowymi,
 4. reprezentowanie Gminy Cieszyn i wykonywanie zadań we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, w tym pokrywanie kosztów utrzymania nieruchomości,
 5. realizacja inwestycji ze środków i na rzecz Gminy Cieszyn,
 6. powiernictwo inwestycyjne,
 7. wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych, modernizacyjnych, a także inwestycji w budynkach i mieszkaniach stanowiących własność Gminy Cieszyn w tym w szczególności:
  • sprawowanie funkcji inwestora zastępczego,
  • przygotowanie dokumentacji technicznej,
  • organizowanie i przeprowadzanie przetargów w celu wyboru wykonawcy,
  • nadzór nad realizacją remontów, modernizacji,
  • odbiór wykonywanych robót,
  • zawieranie umów z wykonawcami.
 8. windykacja należności, w tym z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz odszkodowań za bezumowne zajmowanie tych lokali,
 9. wykonywanie innych zadań publicznych zleconych jej przez Gminę Cieszyn.

 

      Sprawy związane z nawiązaniem stosunku najmu lokalu mieszkalnego, zamianą mieszkań itp. prowadzi Dział Gospodarki Lokalami ZBM Sp. z o.o. przy ul. Liburnia 2a (I piętro, pokój nr 8 i 18)

      Wynajem lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu gminy reguluje Uchwała nr XXXIII/344/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami.

 

O najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn mogą się ubiegać osoby spełniające ŁĄCZNIE niżej wymienione kryteria:

 1. są mieszkańcami gminy - należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Cieszyn z zamiarem stałego pobytu (centralizującą swoje potrzeby życiowe i prowadzącą na tym terenie gospodarstwo domowe), który może być wykazany przez:
  • zameldowanie na pobyt stały w granicach administracyjnych Cieszyna
  • zameldowanie na pobyt czasowy w granicach administracyjnych Cieszyna
  • pisemne potwierdzenie dwóch osób niespokrewnionych ze sobą i wnioskodawcą o zamieszkiwaniu w Cieszynie.
 2. mają nie zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, przez co rozumie się:
  • zamieszkiwanie w lokalu o złym stanie technicznym, potwierdzonym przez właściwy organ nadzoru budowlanego
  • zamieszkiwanie w lokalu nieodpowiednim ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy lub członka rodziny prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
  • zamieszkiwanie w lokalu, w którym na każdą osobę zamieszkującą przypada mniej niż 10 m² powierzchni mieszkalnej
  • bezdomność w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
 3. których dochód, w przeliczeniu na 1 osobę, mieści się w granicach:
  • dla osób samotnych od 0,- zł do 250 % najniższej emerytury
  • dla rodzin od 0,- zł do 150 % najniższej emerytury

 

Kryteria dotyczące osób ubiegających się o najem lokalu do remontu:

 

Kryteria dochodowe:

 • gospodarstwo domowe wieloosobowe - dochód na jednego członka rodziny nie może być niższy niż 150% najniższej emerytury,
 • gospodarstwo domowe jednoosobowe - dochód nie może być niższy niż 250 % najniższej emerytury,
 • udokumentowanie dochodu brutto obejmuje okres 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

 

Pozostałe kryteria:

 1. o najem lokalu do remontu może ubiegać się osoba zamieszkała co najmniej 3 ostatnie lata w granicach administracyjnych Cieszyna .
 2. wnioskodawca nie może posiadać tytułu prawnego do innego samodzielnego lokalu mieszkalnego z wyjątkiem osób:
 • których tytuł prawny do lokalu wynika z decyzji administracyjnej wydanej pod rządami Prawa Lokalowego i dotyczy lokalu mieszkalnego w budynku prywatnym
 • które mają zawarte umowy o najem lokali mieszkalnych z właścicielem budynku /osoba fizyczna/ lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź z osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

      Zobowiązanie Wnioskodawcy do wpłacenia kaucji mieszkaniowej przed zawarciem umowy najmu na czas nieoznaczony, po wykonanym remoncie. Wysokość kaucji ustala się na poziomie ośmiokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal.

 

      Lokale użytkowe wynajmowane są w drodze przetargów ogłaszanych w "Wiadomościach Ratuszowych".