Zamknij okno
Wiadomosci Ratuszowe

Miejski System SMS-owy

nowy system gospodarowania odpadami
Budżet Obywatelski

Rewitalizacja Rynku

BIP

eUrzad

Karta Dużej Rodziny - logo

SEKAP

Czeski cieszyn - logo

Utrudnienia w ruchuUtrudnienia w Ruchu - PAŹDZIERNIK 2014

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany druk E-1 "Zgłoszenie pobytu stałego" lub druk E-3 "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące".
2. Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy wyłącznie osób meldujących się na stałe i zameldowanych wcześniej na pobyt stały poza Gminą Cieszyn).
3. Dowód osobisty (do wglądu)
4. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeżeli zameldowanie dotyczy dziecka spoza Gminy Cieszyn)
5. Książeczka Wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, czyli mężczyzn do 50 roku życia i kobiet posiadających ten dokument np. pielęgniarki)
6. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania lokalem: akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu, itp. (do wglądu).
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące służy odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna.
Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul.Kochanowskiego 14 pok.nr 6
tel. (33) 4794373
Biuro czynne codziennie,
w poniedziałek od godz. 8.00-16.00,
od wtorku do czwartku od 8.00-15.00,
w piątek 8.00-13.00
Opłaty: Bez opłat
Termin i sposób załatwienia: Z chwilą złożenia prawidłowo wypełnionego druku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz. 1999). 
Uwagi: 1. Obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.
a) Pobytem stałym jest:
- zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
b) Pobytem czasowym jest:
- przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
2. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.
3. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje pod oznaczonym adresem.
5. Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego.
Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące uważa się w szczególności: wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego, pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych, odbywanie czynnej służby wojskowej, pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych. Wątpliwości co do charakteru pobytu rozstrzyga właściwy organ gminy.
6.Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
7. Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłasza dane osobowe zawarte na druku E-1 "Zgłoszenie pobytu stałego"
8. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
9. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w ten sam sposób, na właściwym druku E-3, w miejscu tego pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania.
10. Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.
11. Wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące.
12.Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia i w tym okresie, w terminie 14 dni od daty zameldowania na pobyt stały, jest obowiązana wystąpić z wnioskiem o wymianę dowodu osobistego.
13. O zmianie adresu zamieszkania należy powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie w terminach :
- 30 dni - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,
- 14 dni -osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.