www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza do udziału w warsztacie planistycznym, który odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 17:00 w Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6. Warsztat jest kolejnym etapem prowadzonych przez Gminę Cieszyn konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera. Jeśli chcesz poznać wyniki dotychczasowych działań; dowiedzieć się, co zostało podniesione w zgłoszonych pisemnie uwagach, wnioskach, sugestiach oraz wypełnionej ankiecie on-line i które z nich da się uwzględnić; jakie są propozycje projektanta – weź udział w warsztacie planistycznym! Zapraszamy!

Gmina Cieszyn bierze udział w programie „Przestrzeń dla partycypacji” polegającym na wsparciu gminy w prowadzeniu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Jedną z form zaangażowania szerokiego grona osób zainteresowanych jest niniejsza ankieta, która dotyczy opracowania Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Bielska, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera.

Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach społecznych!

Ankieta została zamknięta dnia 22 grudnia 2017 r. Wyniki zawiera raport ze spotkania otwartego z dnia 12.12.2017 r.

Pobierz raporty

Mapa obszaru
terenów położonych w rejonie ulic:
Bielska, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera

Mapa obszaru terenów położonych w rejonie ulic: Bielska, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera

Płeć *:

Wiek: *:

Zatrudnienie *:

Czy kiedykolwiek brał/a Pan/Pani udział w procesie powstawania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? *:

Jeśli brał/a Pan/Pani udział w tworzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego proszę zaznaczyć etap, w którym pan/pani uczestniczył/a.:

Jeśli nie brał/a Pan/Pani udziału proszę zaznaczyć powód.:

Do której grupy osób Pani/Pan należy? *:

Czy mieszka Pani/Pan przy którejś z ulic: ul. Bielska, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. Morcinka, ul. Kargera? *:

Jak ocenia Pani/Pan obecne zagospodarowanie obszaru objętego sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego okolic? *:

Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? *:

Jaki charakter zdaniem Pani/Pana powinien pełnić obszar objęty sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? *:

Jakie kwestie, problemy chciałaby Pani/Pan rozwiązać za pomocą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru obJĘtego sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? (proszę zaznaczyć max. 2 odpowiedzi) *:

Proszę podać, co jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego Sporządzaniem Projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i wymaga ochrony szczególnie Panią/Pana dotyczy:

Proszę podać jakie zalety posiada obecnie obszar objęty sporządzanyn projektem planu,Kktóre warto by rozwinąc lub zachować, które szczególnie Panią/Pana dotyczą:

Proszę podać w dwóch zdaniach co zachęciłoby Panią/Pana do udziału w spotkaniach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania terenu dla obszaru ulic Bielskiej, Z. Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera?:

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1, 43-400 Cieszyn
www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen

RODO