Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.406.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2020 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.406.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2020 roku

2020-09-04 12:22

Zarządzenie Nr 0050.406.2020

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 2 września 2020 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) w zw. z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1057z póź. zm.) oraz wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 4 września 2020 r., a termin zakończenia na dzień 21 września 2020 r.
 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz
 1. zbieranie uwag i opinii drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza, przesłanego na adres: msobiecka@cieszyn.pl.
 2. zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza, składanych w biurze podawczym urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.
 1. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczenia je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

§ 2

 1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021 w następującym składzie:
 1. Krzysztof Kasztura - I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna,
 2. Małgorzata Węgierek – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa urzędu Miejskiego,
 3. Magdalena Trzos – pracownik Wydziału Sportu urzędu Miejskiego,
 4. Izabela Błaszczok – pracownik Wydziału Kultury i Promocji Miasta urzędu Miejskiego,
 5. Anna Paliga-Raszka – pracownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 6. Maria Sobiecka – pracownik na samodzielnym stanowisku ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 7. Beata Cher-Kożdoń – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Cieszynie.
 1. Na przewodniczącego Zespołu powołuję I Zastępcę Burmistrza Miasta Cieszyna
  – Krzysztofa Kaszturę.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie Nr 0050.406.2020

OGŁOSZENIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.406.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2020 r. - Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021 (dot. Zarządzenia Nr 0050.406.2020)