Zamknij okno
Wiadomosci Ratuszowe

Miejski System SMS-owy

nowy system gospodarowania odpadami
Budżet Obywatelski

Rewitalizacja Rynku

BIP

eUrzad

Karta Dużej Rodziny - logo

SEKAP

Czeski cieszyn - logo

Utrudnienia w ruchuUtrudnienia w Ruchu - LISTOPAD 2014

Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Wymagane dokumenty: Dowody na okoliczność istnienia gospodarstwa rolnego np. akt notarialny potwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego - do wgladu, dokument stwierdzający przejęcie gospodartwa rolnego - do wglądu
Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego, Rynek 1, parter.
Opłaty: Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

Podstawa prawna: Art. 3 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy /Dz.U.Nr 54, poz.310/.

Tryb odwoławczy: 

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  Uwagi
Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy wlicza się także:
  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Stała pracą nie jest doraźna pomoc w wykonywaniu typowych obowiązków domowych, zwyczajowo wymaganych od dzieci jako członków rodziny rolnika.
Etapy - czynności procedury
Etap 1
Złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego wniosku o wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym wraz z dokumentem potwierdzającym istnienie gospodarstwa rolnego w dokumentowanym czasie.
Etap 2
W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym - spisanie zeznań 2 świadków potwierdzających pracę wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. termin spisania zeznań świadków należy ustalić z inspektorem odpowiedzialnym za wykonanie czynności.
Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności
Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Węgierek
Wydział OŚR, I piętro, pokój nr 117.