Zamknij okno
Wiadomosci Ratuszowe

Miejski System SMS-owy

nowy system gospodarowania odpadami

Czeski cieszyn - logo

Rewitalizacja Rynku

BIP

SEKAP

Zawieranie umowy na wywóz nieczystości stałych

Wymagane dokumenty:Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (oraz pozostałych po segregacji):

Odpady komunalne niesegregowane są odbierane od osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Spółka ma podpisane umowy na świadczenie usług.

 

1. Umowę na wywóz odpadów komunalnych może podpisać:

1) Osoba fizyczna

wymagane dokumenty: 

 • dowód osobisty,
 • oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości lub dokument władania nieruchomością (akt własności lub wypis z księgi wieczystej lub umowa najmu lub umowa dzierżawy lub umowa użyczenia),

 

2) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty: 

 • NIP,
 • REGON,
 • wpis do ewidencji/wpis do KRS,
 • oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości lub dokument władania nieruchomością (akt własności lub wypis z księgi wieczystej lub umowa najmu lub umowa dzierżawy lub umowa użyczenia),

 

Wymagana jest również pieczątka firmy.

Do podpisania umowy uprawniony

Spisywane umowy zawsze obowiązują od pełnego miesiąca

Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Działu Gospodarki Odpadami, ul. Słowicza 59, parter pok. 10, w godz. 7.00 - 15.00
Termin i sposób załatwienia:W dniu zgłoszenia się z kompletem dokumentów.
Podstawa prawna:
 • aktualny cennik ZGK,
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z późn. zm.,
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 z późn. zm.),
 • Kodeks cywilny,
 • uchwała Rady Miejskiej Cieszyna nr XLVI/474/06 z dn.26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn.