Zamknij okno
Wiadomosci Ratuszowe

Miejski System SMS-owy

nowy system gospodarowania odpadami
Budżet Obywatelski

Rewitalizacja Rynku

BIP

eUrzad

Karta Dużej Rodziny - logo

SEKAP

Czeski cieszyn - logo

Utrudnienia w ruchuUtrudnienia w Ruchu - LISTOPAD 2014

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (formularz SRM/D3) zawiera:
 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 4. przedmiot działalności gospodarczej,
 5. adres punktu sprzedaży,
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 4. decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Miejsce złożenia dokumentów: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta - Referat Działalności Gospodarczej, Rynek 1 (Ratusz) pok. nr 113, I piętro tel. 4794 255 lub w Biurze Obsługi Klienta w holu wejściowym.
Opłaty: Przy odbiorze zezwolenia należy przedstawić dowód opłaty wynikającej z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uiszczanej w Kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie (w holu wejściowym do ratusza), po uprzednim jej wyliczeniu w Referacie Działalności Gospodarczej na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Podstawa prawna:
 1. ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 147/02/1231 z poźn. zm.),
 2. uchwała nr XLV/336/97 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 24.04.1997r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 3. uchwała nr L/334/93 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30.06.1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zaw. powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 4. uchwała nr XLII/403/01 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 28.06.2001r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zaw. powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 5. uchwała Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na dany rok kalendarzowy.
Termin i sposób załatwienia: Rozpatrzenie sprawy - wydanie bądź odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następuje w terminie przewidzianym w Kpa.
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaje wydana decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna.

 

Do pobrania: